Projekt rehabilitace vily Tugendhat


Firma OMNIA projekt, s.r.o. je vedoucím členem Sdružení pro vilu Tugendhat a nabídka tohoto sdružení byla vybrána výběrovou komisí sestavenou z nezávislých zástupců odborné veřejnosti a zástupců Statutárního města Brna jako nejvýhodnější.
Vzhledem k tomu, že v médiích i mimo ně probíhají diskuse vyvolané našimi konkurenty, kteří výše uvedenou komisí vybráni jako nejvýhodnější nebyli, uvádíme zde naše stanovisko :

Nabídka je podána jako Sdružení pro vilu Tugendhat (dále „Sdružení“), které je sdružením 3 právnických osob (t.j. OMNIA projekt, s.r.o., Archatt, s.r.o. a Archteam s.r.o.) a 2 fyzických osob (Ing.arch. Wahla a Ing.arch. Rusín). OMNIA projekt je vedoucím účastníkem sdružení (a tím subjektem se kterým je uzavřena smlouva).


Členové týmu jsou často uváděni jmenovitě, protože jmenovité složení týmu bylo požadováno v zadávacích podmínkách, avšak Wahla a Rusín jsou ve sdružení jako fyzické osoby, kdežto Rak, Tichý, Řehořka a Skalický jsou tam jako představitelé firem (právnických osob), u nichž podle zák 360/92 Sb musí mít autorizaci pouze osoba zajišťující odbornou činnost firmy (stačí 1 na celou firmu). Ti členové týmu, kteří vystupují jako představitelé právnických osob, tedy sami mít autorizace nemusejí a přitom se mohou na zakázce autorsky (ve smyslu autorského zákona) a koncepčně podílet pod vedením autorizované osoby (těmi byli v době podání nabídky : - za firmy : autorizované osoby viz níže, - za fyzické osoby : samy fyzické osoby).

V zadávacích podmínkách bylo kromě zákonných kvalifikačních předpokladů požadováno navíc předložení osvědčení o autorizaci všech osob (tedy právnických i fyzických), které předloží společně nabídku. V tomto směru je v nabídce předložena za OMNIA projekt a Archatt autorizace člena týmu Ing.arch. Skalického (zajišťuje odbornou činnost firem ve smyslu § 2, odst. 5 zák. č. 360/92 Sb) a za Archteam autorizace člena týmu Ing.arch. Raka (dtto). Podle našeho právního názoru tedy naše sdružení v plném rozsahu splnilo kvalifikační předpoklady a nebyl žádný důvod k jeho vyloučení.

Pro zajímavost : Tým Sdružení pro vilu Tugendhat, který zakázku zpracovává (tedy včetně odborných a specializovaných profesí), disponoval v době podání nabídky 4 autorizovanými architekty a nejméně 8 dalšími autorizovanými osobami a 3 osobami s průkazem „zvláštní způsobilosti“, který do konce roku 2004 autorizaci nahrazuje. Právě souběh platností starších průkazů „zvláštní způsobilosti“ a novějších autorizačních osvědčení byl důvodem toho, že se některé firmy opíraly o smluvní spolupráci s autorizovanými architekty, nejednalo se však o subdodavatelský vztah, ale o vztah podle §14, odst. c) zák. č. 360/92 Sb. Od započetí prací na projektu však již jsou všechny osoby podílející se na vypracování projektu osobami autorizovanými a výkresy jsou opatřeny jejich autorizačními razítky a to včetně všech architektů. V žádném případě tedy nehrozí a nehrozil ani formální nedostatek odbornosti, natož nedostatek faktický.


Pokud se týče lživých obvinění firmy OMNIA projekt v médiích :

 

Lživé a polopravdivé informace v médiích, které pravděpodobně organizuje pan Sapák a spol. za pomocí svých konexí, jsme se původně pokoušeli pomocí argumentů dementovat, avšak zpravidla  nám nebyl dopřán dostatečný prostor. Vyvrácení senzace totiž není dobrý novinářský artikl. Nyní se tedy soustředíme především na projekční práci, ve které jsme opravdu dobří, o čemž svědčí naše reference.